"Hi ha més idees bones a la paperera que en l'aire"

Creativitat Inversa

Creativity

El forat més famós

Hole in one

Suposa que et donem una bola de golf per iniciar el teu reco­rre­gut en el camp. Una bola espe­cial que, a més de volar més alt i lluny, és tan precisa que embo­caràs el forat en el teu primer cop. Aques­ta bola mà­gica es diu ytivitaerC. Un nom estrany que proba­ble­ment recor­daràs tan aviat et digui que es tracta de Creativitat Inversa. Més encara quan coneguis com funciona i deci­deixis posar-la en pràctica.

És aquesta una bona idea?

Desigual

Mirall

Aquest anunci és fictici i mai ha estat publicat.

Surt del mirall

No hi ha res com mirar-nos al mirall i sen­tir-nos bé en la nos­tra pròpia pell. Deixem en­rere a­quest món gris que ens buida. Fem que la il·lu­sió ens ompli l'ànima amb l'espec­tre complet de la seva llum. Mos­trem sense com­plexos el que real­ment som: Únics. Siguem 100% ori­ginals, dife­rents. Siguem nosal­tres d'una ve­gada per sempre. Sense reflec­tir-nos en res ni ningú. Sor­tim del mirall i recu­perem la nostra essèn­cia. Que ningú ens marqui, ni ens emmarqui.

Inspirat per:

Back to our origins

100% a l'inrevés = 100% original

Activia

He pensat aquesta peça per Acti­via de Danone perquè la seva co­mu­ni­ca­ció fa servir el melic com a key visual, però òbviament podria adap­tar-se a qualsevol producte amb fruita que cuidi la línia. Permet articular-se com a campa­nya per als dife­rents sabors com ara el de préssec, poma, alber­coc o taronja, fent servir la tija co­rres­ponent a cada fruita. També podria divulgar-se un "0% belly fat chal­lenge" com a viral en xar­xes socials com Instagram, Pin­te­rest, Snapchat o Vine, la guanya­dora del qual passaria a integrar-se com a imatge de la campanya.

Organització Mundial de la Salut

Happy Breathday a tots, fuma­dors actius i passius. El 31 de maig és el Dia Mundial Sense Tabac promo­gut per l'Orga­nit­zació Mundial de la Salut des de 1987. Donem un respir als nostres pulmons, omplint-los d'aire fresc, almenys durant 24 hores.

Cacaolat Mocca

Cacaolat Mocca és un producte pre­mium de la gamma Cacau Lovers que, com el seu nom indica, està compost del cacau ori­ginal i carac­terístic d'a­ques­ta beguda amb un toc de sofis­ticació, el toc del cafè de gran qualitat proce­dent d'Aràbia.

Moritz

Obre la teva ment i obre't. Obre una Moritz i surt del teu claustre. Obre el teu cor a noves expe­rièn­cies. Obre't amb Moritz, tot un món t'espera.

Proposo que Moritz munti les seves parti­culars Escape Rooms en llocs autèn­tics de Barcelona, que difondria en xarxes socials, amb virals i gaming-apps per a mobi­litzar a la penya i induir-los a parti­cipar. Escape Rooms reals i virtuals, amb realitat augmen­tada, que podrien derivar en Escape Sofas o Escape Closets.

Tui

Hi ha una consigna, mal defensada pels qui portem cert temps bregant en aquest ofici, que proclama: "Enho­ra­bona per fer la idea major que el logo". Bé, en aquest cas la idea és el logo.

Cacaolat Original

Aquesta marquesina interactiva indica la temperatura exterior amb el nivell de Cacaolat. El missatge, apa­rent­ment contra­dic­tori, apel·la a la mnemo­tèc­nica. La neces­sària desco­dificació del missatge fa que aquest s'ancori en la ment del re­cep­tor. A més, el seu caràcter paradoxal estimula una certa curio­si­tat que genera una actitud positiva cap al producte. Un pro­ducte que ofereix la solució a un problema, fred o calor, en el moment en què es produeix.

June Movie
Hello June

"June" és la primera pel·lícula de Ahammed Khabeer, un jove guio­nista i direc­tor de Malayali que té molt talent. Estre­nada a l'Índia el 15 de febrer, espero que puguem veure-la aviat a Europa. "As May is coming to an end, June would be a perfect month."

Guinness

He reciclat aquesta foto­grafia de 1951 per a dedicar-la a un dels eslò­gans més exi­tosos de Guinness, que ve a dir alguna cosa així com "El bo es fa esperar". Un eslò­gan, per cert, ja uti­litzat 10 anys abans per Heinz per al seu conegut quètxup enva­sat en flascó no apte per a impa­cients.

Em pregunto si aquest anunci que pro­poso seria avui procedent donades les conno­tacions de gènere que possi­blement posseeix. Vegem: Qui espera sembla una dona lleugera de roba, per la qual cosa espera el "bo" ja dispo­sada tan aviat creui la porta.

Aquesta actitud és despre­cia­tiva? Diria que no. És més, confesso #metoo: Preci­sa­ment he viscut aquesta mateixa situa­ció, però a l'inre­vés. Era jo qui espe­rava nu a la meva pare­lla a casa després d'un temps sense veure-la, enca­ra que amb una copa de vi en lloc de cervesa.

Inspirat per:

Violència de Gènere

Certament no sóc la persona més indicada per parlar de vio­lèn­cia de gènere amb pro­pie­tat. Ni sóc dona, ni conec casos més enllà dels difosos en els mitjans, ni molt menys sóc docte en la matèria. A risc de bana­lit­zar el tema amb una ocurrè­ncia més o menys afor­tunada que juga amb el doble sentit de cor (òrgan vital i dit), proposo aquest mis­satge, equívo­ca­ment equí­voc, l'única pre­ten­sió del qual és donar a la dona la primera i última pa­raula. Sense cap gènere de dubtes.

Durex

He reciclat aquest anunci de Durex, presump­ta­ment publicat al març de 2007, afegint un titular per convertir-lo en el meu particular home­natge a tots els pares en el dia destinat a ells. Bonica seria una campanya amb dife­rents figures i colors per a la gamma de preser­vatius.

M'imagino a un artista de carrer escul­pint tot tipus de ninots amb condons per rega­lar-los als vianants que passegen per les rambles.

Reciclat de:

This is Me Ink.

Fly with Me

Pujaries a bord d'un globus amb un pilot sense experiència de vol sufi­cient? Per quina raó deixa­ries lla­vors la teva comunicació en mans inex­pertes? L'èxit d'una campanya depèn de que sigui notòria, persua­siva i memorable. I això només s'aconsegueix de 2 formes: O amb molta inversió per difondre el missatge fins a la sacie­tat o amb creativitat. Quanta més crea­ti­vitat, menys inversió. Però la creativitat no hauria de ser mai gratuïta. Les bones idees viatgen i volen alt. Amb les do­len­tes pots estavellar-te.  Versió futurista

Hores de vol

Oopsound Start-up
Oopsound Music

"Prepara't a escoltar el que mai has escoltat abans"

Oopsound: La Plataforma Musical gratuïta que fans i pros estaven esperant (però no gosaven demanar).

11ONES Design

"Aconseguir-la només uns pocs"

Creacions genuïnes tocades per una sort de pedra filosofal capaç de convertir l'or pur en pura emoció.

Publicitat
Portada de Lürzer's Archive
Freixenet

"Res com un deliciós gall d'indi per destapar un bon vi rosat"

Sembla un senglar, però en realitat un lleó. Millor dit, és el llevataps idoni per celebrar el que va acabar sent: Lleó d'Or a Cannes. Una campanya que també va caçar nombroses peces majors en altres vedats de renom.

González Byass

"Fruits de mer"

Fruits del mar que van donar els seus fruits a raims. A Cannes va collir un Lleó d'Or.

D.O. Navarra

"S'obre la veda"

La temporada de caça comença carregada amb la precisa munició de la Denominació d'Origen Navarra.

AFANOC

"No et demanem més del que puguis donar"

Chapeau per la nena qui ens va donar molt més del que li demanavem en el rodatge. Un àngel que guardaré sempre en el meu cor. Campanya Posa't la Gorra per a l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics.

FC Barcelona

"Palestins i Israelians es defensen els uns als altres"

Per primera vegada (i confiem no sigui l'última) Israelians i Pales­tins uneixen les seves forces per un bé comú. Futbolistes de totes dues procedències formen un equip per a enfrontar-se al Barça en el Partit per la Pau disputat al Camp Nou.

Pedras Salgadas

"Sadolla el teu instint més bàsic"

A Portugal circulava el rumor que l'Aigua "das Pedras" aixecava una mica més que l'ànim. Només va caldre encoratjar una mica aquesta llegenda urbana perquè corregués de boca en boca.

Bagués

"La joia ets tu"

La ve­ri­ta­ble joia no és de metalls nobles i pedres precioses. La joia ve­ri­ta­ble és la pròpia dona que la llueix.

Random House Mondadori

"Bookless? No, gràcies."

Aquest estiu et proposem anar a la platja en bona companyia d'un llibre DeBolsillo, encara que vagis sense butxaca.

Winterthur

"Viatge sense retorn"

El perill de sortir de marxa al volant d'un cotxe és que les copes i dro­gues ens canviïn el seient a la tornada.

Pedras Salgadas

"Complementaris"

La nostra mitja taronja no té per que ser semblant a nosaltres ni tan sols ser de taronja.